Polityka Prywatności

Polityka ochrony danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Probet S.A., ul. 73 Pułku Piechoty 1, 40-467 Katowice, nr telefonu 32 735 21 86, e-mail: sekretariat@probet.katowice.pl

2) cele przetwarzania Pani/Pana danych osobowych będą zależne od podstawy przetwarzania Pani/Pana danych osobowych np.:

• w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody na cele rekrutacji,

• w przypadku zatrudnienia, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy o pracę lub przepisów prawa pracy lub na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej,

• w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usługi lub dokonania zakupu, Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zawartej umowy,

• w przypadku stosowania przez nas monitoringu wizyjnego Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie obowiązujących przepisów polskiego prawa;

3) odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być nasi kontrahenci (dostawcy usług na naszą rzecz w zakresie np. dostarczania serwera mailowego), organy administracji publicznej, takie jak np. urzędy skarbowe przetwarzające dane osobowe na podstawie właściwych przepisów prawa, jak również podmioty, którym Administrator powierza Pani/Pana dane osobowe w oparciu o umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, np. biuro rachunkowe, firma świadcząca usługi informatyczne, firma świadcząca usługi ochrony mienia, przy czym ewentualne powierzanie Pani/Pana danych osobowych będzie związane wyłącznie z realizacją zawartych umów lub z obowiązkami prawnymi na nas ciążącymi;

4) Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej, w związku z odpowiednią decyzją Komisji Europejskiej stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony gwarantowany przez państwo trzecie. W razie braku stwierdzenia w drodze decyzji przez Komisję Europejską odpowiedniego stopnia ochrony, dane będą odpowiednio zabezpieczone za pomocą:

• prawnie wiążącego i egzekwowalnego instrumentu między organami lub podmiotami publicznymi;

• wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;

• standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Komisję Europejską;

• standardowych klauzul ochrony danych przyjętych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i zatwierdzonych przez Komisję Europejską;

• zatwierdzonego przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych kodeksu postępowania;

• certyfikatu ochrony danych osobowych;

• zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na klauzule umowne;

• zezwolenia Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na postanowienia administracyjne między organami lub podmiotami publicznymi;

5) Pani/Pana dane osobowe mogą być przechowywane przez czas niezbędny do celu przetwarzania określonego zgodnie z pkt. 2 niniejszej klauzuli informacyjnej, np.:

• w przypadku przesłania do nas CV, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu zakończenia procesu rekrutacji,

• w przypadku zatrudnienia, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z okresem zawartej umowy lub z przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa, jak ustawowy okres przechowywania dokumentacji pracowniczej,

• w przypadku zawarcia umowy o świadczenie usług lub dokonania zakupu, Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla prawidłowego wykonania umowy lub przez okres wskazany we właściwych przepisach prawa, jak ustawowy okres przechowywania dokumentów sprzedaży i zakupów,

• w przypadku monitoringu nie dłużej niż dwa miesiące,

6) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Każde z przysługujących uprawnień może być realizowane odrębnie, w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych. Jeśli uznają Państwo, iż Pani/Pana dane osobowe są w jakikolwiek sposób naruszane lub zagrożone naruszeniem, jak również jeśli będą chcieli Państwo skorzystać z jednego lub kilku wskazanych uprawnień, prosimy o kontakt mailowy na następujący adres: sekretariat@probet.katowice.pl

7) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

8) podanie przez Panią/Pana danych osobowych może być wymagane przepisami prawa lub może być dobrowolne, ale niezbędne do prawidłowego wykonania przez Administratora czynności, w ramach których przetwarzane są Pani/Pana dane osobowe, np. niezbędne dla prawidłowego przeprowadzenia procesu rekrutacji na dane stanowisko.

9) Pani/Pana dane osobowe nie są profilowane.

Zapewniamy Państwa, iż dane osobowe są przez nas gromadzone w ilości niezbędnej do realizacji określonych celów przetwarzania. Państwa dane osobowe nie są sprzedawane innym podmiotom, edytowane lub zmieniane. Każda osoba pracująca przy Państwa danych osobowych została do tego stosownie upoważniona przez Administratora.

Jednocześnie, gwarantujemy bezpieczeństwo Państwa danych osobowych poprzez m.in. stosowanie środków technicznych i organizacyjnych, które umożliwiają ich bezpieczne przetwarzanie czy wdrażanie stosownych procedur postępowania na tych danych, również w przypadku ich naruszenia. Dokładamy również wszelkich starań, aby zagrożenia związane z przetwarzaniem danych osobowych były możliwie przez nas zminimalizowane.

Partnerzy

Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy Partnerzy